Náš tím


Mgr. Silvia Oleníková
riaditeľka RCPU, mentorka a lektorka
silvia.olenikova@rcpuspis.sk

Vyštudovala som učiteľstvo pre 1.-4.ročník ZŠ, neskôr som si doplnila aprobáciu ETV, NEJ a ETV v podnikaní, v nadväznosti na to som zriaďovala súkromné gymnázium. Pôsobila som aj ako riaditeľka ZŠ s MŠ a ZUŠ​. Dlhoročne sa venujem lektorovaniu, koučingu, mentorovaniu ​a mediácii​.
Ako mentor ponúkam vzdelávania pedag. kolektívov:

 • Hodnotenie (slovné  a formatívne)
 • Ranné kruhy/komunity
 • Blokové vyučovanie
 • Model vysoko-efektívneho učenia
 • Kooperatívne riešenie konfliktov
 • Komunikácia s rešpektom

Mgr. Bibiána Krajníková
štatutár RCPU, mentorka a lektorka
bibiana.krajnikova@rcpuspis.sk

Pracovala som na rôznych pozíciách ako vychovávateľka v diagnostickom ústave, vychovávateľka v ODPaM v SNV, či v ŠKD. Základom mojej práce však bola práca ​so žiakmi v 1. až 4.ročníku. 12,5 roka pracujem v pozícii riaditeľky ​na ZŠ Gelnica.

Ako mentorka Vám rada pomôžem: 

 • nájsť v sebe silu a odhodlanie objavovať svoje talenty v učiteľskom remesle

Mgr. Anna Rybárová
mentorka a lektorka
anna.rybarova@rcpuspis.sk

V školstve pracujem 31 rokov na pozícii učiteľka SJL a NBV a súčasne tretí rok pracujem v pozícii riaditeľky ZŠ Slovinky.
Ako mentorka Vám rada pomôžem:
 • pri tvorbe školského vzdelávacieho programu
 • pri zavádzaní inovačných a zážitkových metód vzdelávania
 • ako tvorivo pracovať s projektami v škole
 • pri rozvoji kritického myslenia

Mgr. Danka Bujnovská
mentorka a lektorka
danka.bujnovska@rcpuspis.sk

Na začiatku mojej pedagogickej praxe som pôsobila ako vychovávateľka v detskom domove Slon. Následne som overovala vzdelávací program Krok za krokom v MŠ. Učila som aj v špeciálnej ZŠ Nálepkovo prváčikov. Počas pôsobenia na ZŠ Švedlár, na pozícii pedagogickej asistentky, som si doplnila vzdelanie štúdiom na VŠ. V súčasnosti už deviaty rok učím žiakov na prvom stupni v ZŠ Švedlár.

Ako mentorka Vám rada pomôžem:

 • pri zavádzaní inovačných a zážitkových metód vzdelávania
 • venujem sa inklúzii
 • venujem sa sociálne znevýhodneným deťom z marginalizovaných rómskych komunít

Mgr. Štefan Kačír
mentor a lektor
stefan.kacir@rcpuspis.sk

Vysokoškolské štúdium som ukončil na UPJŠ Prešov. Druhý rok pôsobím  ako riaditeľ  ZŠ s MŠ v Prakovciach. Mal som šťastie poznávať školstvo a jeho problémy aj z druhej strany ako: komunitný aktivista, koordinátor projektov, facilitátor plánovania rozvoja obcí a ich komunít, predstaviteľ samosprávy.

Ako mentor Vám rád pomôžem:

 • hľadať vaše skryté schopnosti
 • nájsť cestu vo vlastnom napredovaní
 • robiť učenie krajším a lepším
 • nebáť sa skúšať nové formy a metódy práce

Mgr. Jana Bobková
mentorka a lektorka
jana.bobkova@rcpuspis.sk

Som 35 rokov učiteľkou prvého stupňa základnej školy. Aktuálne pracujem v ZŠ, Komenského 2, v Spišskej Novej Vsi. Bola som lektorkou školského programu Krok za krokom. Veľa pre mňa znamenajú dobré vzťahy a fungujúci kolektív.

Ako mentorka  vám budem pomáhať:

 • s Hejného metódou v matematike
 • s rekreačnými formami telesnej výchovy a športu
 • s metódami práce vedúcich MZ
 • s aktivizujúcimi metódami vzdelávania


Mgr. Jaroslav Pisko

Som absolventom Fakulty športu na Prešovskej univerzite v Prešove. Pracoval som ako učiteľ TV na ZŠ v Gelnici, vrámci EU projektov ako tvorca digitálnych vzdelávacích materiálov, koordinátor a overovateľ inovatívnych metodík. Aktuálne pôsobím ako digitálny koordinátor na ZŠ v Gelnici. Mojimi prioritnými oblasťami, ktorým sa venujem, je práca v cloude a kybernetická bezpečnosť.

Ako mentor Vám rád pomôžem: 

 • pri zavádzaní vhodných spôsobov digitalizácie 
 • nájsť cestu v napredovaní a raste
 • vyskúšať nové formy a metódy práce

Mgr. Martina Švarcová
mentorka a lektorka
martina.svarcova@rcpuspis.sk

Vyštudovala som Učiteľstvo 1.-4., špeciálnu pedagogiku v Ružomberku. 18 rokov som pôsobila ako učiteľka v Špeciálnej základnej škole Richnava, Krompachy a Gelnica. Aktuálne pracujem ako školský špeciálny pedagóg v Základnej škole Gelnica. V ZŠ Gelnica realizujem koncept inkluzívneho vzdelávania, ktorý napomáha rozvoju každého dieťaťa/žiaka.

Ako mentorka  sa budem usilovať pomáhať kolegom:

 • uplatňovať princípy inkluzívnych prístupov  v škole
 • venujem sa supervízii školských podporných tímov
 • zaoberám sa školskou a rovesníckou mediáciou

Mgr. Iveta Ferenčuchová
mentorka a lektorka
iveta.ferencuchova@rcpuspis.sk

Som učiteľka s kvalifikáciou pre špeciálnu a primárnu pedagogiku. 

V profesijnej oblasti pôsobím na dvoch pozíciach: školský digitálny koordinátor na ZŠ mentor RCPU pri ZŠ Gelnica

Ako mentorka  sa budem usilovať pomáhať kolegom:

 • uplatňovať v praxi míľniky školskej reformy a vzdelávania pre 21. storočie
 • uplatňovať aktivity motivujúce žiakov k pozitívnemu mysleniu a radosti zo vzdelávania
 • objaviť školu  ako miesto tvorivosti

Prihláste sa na odber noviniek
Aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop a novinka zo vzdelávania.